Qendra e Personel Rekrutimit (QPR)

Qendra e Personel Rekrutimit (QPR) është një tjetër njësi mbështetëse e Shtabit të Përgjithshëm.

Ajo rekruton kandidatë për oficerë e ushtarë/detarë profesionistë, përpunon dhe administron dokumentacionin dhe të dhënat e personelit të ushtarakëve aktivë, në rezervë/lirim dhe atij civil, si dhe realizon trajtimin financiar të ushtarakëve në rezervë/lirim. QPR, pajis shtetasit me vërtetime për kryerjen e SHDUA (Shërbimi i Detyrueshëm Ushtarak Aktiv). Në QPR ofrohet shërbimi për llojet e përfitimeve suplementare për ushtarakët në rezervë/lirim apo familjeve të tyre, për: trajtimin me pagesë kalimtare; pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi; pension suplementar, pensionin e plotë të pleqërisë; pension suplementar invaliditeti; pension suplementar familjar; kur për shkak të detyrës, humbasin jetën; etj.

Misioni dhe Detyrat

Misioni:

Rekruton kandidatë për oficerë e ushtarë profesionistë, përpunon dhe administron dokumentacionin dhe të dhënat e personelit të ushtarakëve aktivë, në rezervë/lirim dhe atij civil, si dhe realizon trajtimin financiar të ushtarakëve në rezervë/lirim.

 Detyrat:

- Rekruton kandidatë për oficerë e ushtarë/detarë profesionistë, sipas planit të miratuar nga Shtabi i Përgjithshëm i FA;
- Përgjigjet për standardizimin, automatizimin, administrimin dhe përditësimin e të dhënave të personelit aktiv të FA dhe atij në rezervë dhe lirim;
- Realizon trajtimin financiar të ushtarakëve në rezervë/lirim;
- Mbështet me të dhëna personeli komandat, drejtoritë dhe komisionet e karrierës;
- Planifikon dhe organizon aktivitete promovuese dhe informuese për procesin e rekrutimit në FA;
- Kryen shërbime ndaj qytetarëve për pajisjen me vërtetime për kryerjen e Shërbimit Ushtarak Aktiv (SHDUA), si dhe ndaj ushtarakëve në rezervë e lirim, për plotësimin e dokumentacionit për përfitimet suplementare, etj.

Struktura

Qendra Personel Rekrutimit përbëhet nga:

- Sektori i Administratës,
- Sektori i Rekrutimit
- Sektori Regjistrimit dhe Trajtimit Financiar

Shërbime: dokumentacioni, procedura

Dokumentacioni për aplikime dhe procedura për pajisjen me vërtetime:

Më datë 01 tetor 2014 ka filluar aplikimi për pajisjen me vërtetime pranë Postës Shqiptare në të gjithë vendin. Kjo kërkon plotësim të saktë të të dhënave në formularët e aplikimit (Formulari nr. 1 dhe Formulari nr. 2) pranë zyrave postare në qytete/bashki.

Modelet e aplikimit janë:

Formulari nr. 1. Kërkesa e aplikimit në zyrën e Postës Shqiptare për vërtetimin e Shërbimit të Detyrueshëm Ushtarak Aktiv (SHDUA).

Formulari nr. 2. Kërkesa e aplikimit në zyrën e Postës Shqiptare për vërtetime karriere në FA, për lloje të ndryshe pensionesh dhe pagash për ish-ushtarakët aktiv të FA.

Bashkë me formularin e aplikimit, punonjësi i postës duhet të pranojë domosdoshmërish dokumentet bashkëlidhur formularit të kërkuar. Pa dokumentet e duhura, aplikuesi duhet ta ketë të qartë që aplikimi është i pavlefshëm. Dokumentet e kërkuara janë të specifikuara në secilin nga formularët.

Nëpërmjet bashkëpunimit me Postën Shqiptare synohet plotësimi i kërkesave të të gjithë shtetasve, të ish-ushtarakëve dhe familjeve të tyre në të gjithë territorin e RSH, për shërbimet e ofruara nga FA, që jepen vetëm nga Qendra e Personel Rekrutimit; rritjen e cilësisë së shërbimeve që ofrohen; eliminimin e lëvizjeve duke zvogëluar kohën e marrjes së shërbimit dhe të shpenzimeve të transportit; eliminimin e ndërhyrjeve, njohjeve, miqësive, korrupsionit; plotësimin e dokumentacionit dhe kulturë të lartë shërbimi, etj.
Aplikoni pranë zyrave të Postës Shqiptare në të gjithë vendin dhe në të njëjtin vend aplikimi do të merrni përgjigjen për dokumentin e aplikuar.

1. Vërtetim mbi kryerjen e Shërbimit të Detyrueshëm Ushtarak Aktiv (SHDUA).

QPR, pajis shtetasit me vërtetime për kryerjen e SHDUA. Aplikimi për pajisjen me këtë vërtetim bëhet pranë Potës Shqiptare ashtu siç shpjegohet edhe më sipër. Për pajisjen me këtë vërtetim plotësohet Formulari nr. 1. në zyrën e Postës Shqiptare.

2. Shërbim për përfitime suplementare të ushtarakëve në rezervë/lirim.

Në QPR ofrohet shërbimi për llojet e përfitimeve suplementare sipas nenit 7 të Ligjit  Nr. 10142, datë 15.05.2009, i ndryshuar, për ushtarakët në rezervë/lirim apo familjeve të tyre, përfitime suplementare, mbi ato të përcaktuara në Ligjin Nr. 7703, datë 11.05.1993 "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, për:

- Vërtetim për periudhën e trajtimit me pagesë kalimtare
- Pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi;
- Pension suplementar, mbi pensionin e plotë të pleqërisë;
- Pension suplementar invaliditeti;
- Pension suplementar familjar;
- Pension suplementar familjar, kur, për shkak të detyrës, humbasin jetën;

Vërtetim për periudhën e trajtimit me pagesë kalimtare:

Ushtarakët në rezervë, në përfundim të periudhës së pagesës kalimtare apo sipas rastit, aplikojnë për t’u pajisur me këtë vërtetim. Ata plotësojnë pranë Zyrës së Informacionit së QPR kërkesën e aplikimit si dhe dorëzojnë fotokopje të kartës së identitetit, si dhe certifikatë familjare, vetëm për ata që kanë ndryshuar emrin, atësinë, mbiemrin, etj. Aplikimi për pajisjen me këtë vërtetim bëhet pranë Potës Shqiptare ashtu siç shpjegohet edhe më sipër.

Për pajisjen me këtë vërtetim plotësohet Formulari nr. 2. pranë zyrave të Postës Shqiptare.

Vërtetim për efekt pensioni vjetërsi shërbimi invaliditeti ose familjar (për ushtarakët në  rezervë/lirim për efekt pensioni pleqërie, modulari Nr. 31).

Ushtarakët në rezervë/lirim kur mbushin kohën për pension pleqërie apo kalojnë në pension invaliditeti, aplikojnë për t’u pajisur me këtë vërtetim (modulari Nr. 31). 

Për pajisjen me këtë vërtetim plotësohet Formulari nr. 2. pranë zyrave të Postës Shqiptare.

Vërtetim për pagën referuese për periudhën e trajtimit financiar të ushtarakëve sipas VKM Nr. 225, datë 29.05.1992 dhe VKM Nr. 07, datë 10.01.1996:

Ushtarakët në pension të trajtuar në reformë me VKM Nr. 225, datë 29.05.1992 dhe VKM Nr. 7, datë 10.01.1996, si dhe ushtarakët që kanë përfituar pensionet e caktuara sipas Ligjit Nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë” që kërkojnë rillogaritje në Drejtoritë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, aplikojnë për t’u pajisur me “Vërtetimin për pagën referuese për periudhën e trajtimit financiar të ushtarakëve" sipas VKM Nr. 225, datë 29.05.1992 dhe VKM Nr. 07, datë 10.01.1996.

Për pajisjen me këtë vërtetim plotësohet Formulari nr. 2. pranë zyrave të Postës Shqiptare.

Vërtetim për vjetërsi në shërbim dhe pagën mesatare referuese neto:

Të gjitha kategoritë e përfituesve të ushtarakëve në rezervë/lirim/pension, të cilëve u lind e drejta për përfitime sipas Ligjit Nr. 10142, datë 15.05.2009, i ndryshuar, paraqiten në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore ku kanë vendbanimin e përhershëm. Në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore përfituesit do të pajiset, me 2 (dy) kopje të kërkesës format dhe me listën e dokumenteve të nevojshme për dhënien e përfitimeve. Një kopje e kërkesës, e plotësuar nga vetë përfituesi, me të gjitha të dhënat, shoqëruar me dokumentacionin e kërkuar, dorëzohet në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, ndërsa kopja tjetër e kërkesës kur aplikon për pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi, për pension suplementar mbi pensionin e plotë të pleqërisë, për pension suplementar invaliditeti, për pension suplementar familjar, dërgohet nga Drejtoritë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore me postë zyrtare në QPR, për procedurë të mëtejshme.

Për ushtarakët në pension që kanë ndërprerë karrierën përpara hyrjes në fuqi të Ligjit Nr. 7496, date 03.07.1991 “Për statusin e ushtarakëve të Forcave të Armatosura”që aplikojnë për të përfituar pension suplementar, mbi pensionin e plotë të pleqërisë, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore dërgon në QPR, vetëm me postë, kopjen e dytë të kërkesës format të plotësuar dhe fotokopjen e formularit të vjetërsisë së shërbimit, nxjerrë nga dosja e pensionit, për procedurë të mëtejshme. Për ushtarakun që trajtohet me pension të parakohshëm, ushtarakun që trajtohet me pension suplementar të pleqërisë, ushtarakun që trajtohet me pension suplementar invaliditeti, familjen e ushtarakut që trajtohet me pension suplementar familjar, Drejtoritë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore për llogaritje apo rillogaritje të përfitimit të pensionit suplementar të fituar më përpara, dërgojnë në QPR, me postë, listën emërore të përfituesve, sipas llojit të përfitimit suplementar, të shoqëruar me shkresë përcjellëse për procedurë të mëtejshme.

Vërtetim për karrierën ushtarake në Forcat e Armatosura:

Ushtarakët në rezervë/lirim mund të aplikojnë për t’u pajisur me vërtetimi për karrierën ushtarake.

Për pajisjen me këtë vërtetim plotësohet Formulari nr. 2. pranë zyrave të Postës Shqiptare.

Vërtetim për vjetërsi në shërbim dhe pagën mesatare referuese neto, për institucionet e tjera:

QPR është struktura përgjegjëse që merret edhe me përgatitjen e dokumentacionit të ushtarakëve përftues sipas Ligjit Nr. 10142, datë 15.05.2009 “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, VKM Nr. 793, datë 24.09.2010, i ndryshuar, për kohën që kanë shërbyer në Forcat e Armatosura dhe që kanë punuar apo mbyllUR karrierën ushtarake në institucionet e tjera shtetërore, si Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Drejtësisë, Gardën e Republikës, Shërbimin Informativ Shqiptar, MNZSH, objekt i Ligjit Nr. 10142, datë 15.05.2009, i ndryshuar. Ky dokumentacion qarkullon vetëm në rrugë zyrtare.

Vërtetim për pagën e vlerësueshme dhe pagën neto mesatare:

Ushtarakët në rezervë/lirim (vetëm për ato që kanë mbyll karrierën në QPR apo të strukturave të vartësisë, ish Degët Ushtarake/Qendrat e Mobilizimit) kur mbushin kohën për pension pleqërie, aplikojnë për t’u pajisur me këtë vërtetim.

Për pajisjen me këtë vërtetim plotësohet Formulari nr. 2. pranë zyrave të Postës Shqiptare.

Historiku

Në zbatim të dekretit të presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 1510, datë 13.11.2006 “Për miratimin e strukturës organizative të FA”, ministri i Mbrojtjes me urdhër nr. 98, datë 22.06.2007 "Për miratimin e organikës analitike (TOP) të Qendrës së Personel Rekrutimit", miratoi strukturën e QPR; 22 qershori i 2007, shënon datën e krijimit të kësaj strukture. Pas krijimit, Qendra e Personel Rekrutimit (QPR) si pasojë e riorganizimit të FA gjatë periudhës nga krijimi deri sot, ka kaluar në disa faza si:

Lexo më shumë...

Kontakte

Venddislokimi i QPR është si më poshtë:

Qendra e Personel Rekrutimit në Tiranë:

Adresa: Rruga e Dibrës, Tiranë (në ambientet e garnizonit “Skënderbej”)

Tel: 042 348 587

Sinjalizimi


Media SocialeMoti