Publikime doktrinore

Planet e Arsimimit për vitet 2018 dhe 2019 do të zbatohen si më poshtë:

Plani A, për kurset në Qendrën e Gjuhëve të Huaja, në Akademinë e Forcave të Armatosura, KDS,

Plani B, për kurset në Akademinë e Forcave të Armatosura, KDS,

Plani C, për kurset në Akademinë e Nënoficerëve “Thomson”, KDS,

Plani D, për kurset në Qendrat Stërvitore të Forcave të Armatosura, për oficerë,

Plani D/1, për kurset në Qendrat Stërvitore të Forcave të Armatosura, për nënoficerë,

Plani D/2, për Shkollën e Trupës, në KDS, për ushtarët aktivë.

Zhvillimi i ceremonive të personelit ushtarak dhe civil në FARSH me rastin e daljes në rezervë/lirim dhe pension

Udhëzimi përcakton rregullat, standardet dhe garanton kryerjen e ceremonive të ushtarakëve nga komandat e strukturave të Forcave të Armatosura, që dalin në rezervë/lirim, të ceremonive përcjellëse të personelit civil (ish-ushtarak, ose civil) që dalin në pension të plotë pleqërie, etj.

Ky udhëzimi ka si synim të respektojë punën e ushtarakëve dhe punonjësve civilë për kohën që kanë shërbyer dhe punuar duke vlerësuar përkushtimin, ndershmërinë dhe ndjenjën e përgjegjësisë në kryerjen e detyrave të ngarkuara, si dhe kontributin e dhënë në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë.

Shkarkoni dokumentin ne format PDF

Procedurë standarde veprimi për  hartimin dhe mbajtjen e dokumenteve në degë dhe seksion personeli në FA - J 103

Procedura Standarde e Veprimit në planëzimin vjetor dhe dokumentacionin që duhet të hartohet dhe mbahet në çdo strukturë, ka për qëllim të përshkruajë, formalizojë e të unifikojë punën në funksion të planëzimit vjetor dhe dokumentacionit të personelit në Forcat e Armatosura.

Ky publikim përcakton rregulla të qarta për planëzimin vjetor të personelit si dhe standardizon dokumentacionin në të gjitha nivelet.

Procedura Standarde e Veprimit është për të koordinuar dhe lehtësuar punën e planëzimit vjetor dhe dokumentacionit të personelit në strukturat e Forcave të Armatosura.


Shkarkoni dokumentin ne format PDF

Doktrina Ushtarake e FARSH

Planëzimi, zbatimi dhe mbështetja e suksesshme e operacioneve ushtarake kërkon një doktrinë të thjeshtë në të kuptuar dhe të lehtë në të zbatuar. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në operacionet e sotme, që po bëhen gjithnjë e më shumë të përbashkëta e shumëkombëshe dhe që kërkojnë një “qasje gjithëpërfshirëse”.

Ky botim pasqyron ndryshimet aktuale në FARSH, bazuar në strukturën e re dhe në një mjedis sigurie përherë në ndryshim. Konteksti politik i kësaj Doktrine është harmonizimi i parimeve doktrinare me objektivat e politikës shtetërore dhe me dokumentet kryesore të Aleancës.

Doktrina Ushtarake e FARSH DP-01 në PDF

 

Rregullore e botimeve

Planëzimi, zbatimi dhe mbështetja e suksesshme e operacioneve ushtarake kërkon një doktrinë të thjeshtë në të kuptuar dhe të lehtë në të zbatuar. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në operacionet e sotme, që po bëhen gjithnjë e më shumë të përbashkëta e shumëkombëshe dhe që kërkojnë një “qasje gjithëpërfshirëse”.

Ky botim pasqyron ndryshimet aktuale në FARSH, bazuar në strukturën e re dhe në një mjedis sigurie përherë në ndryshim. Konteksti politik i kësaj Doktrine është harmonizimi i parimeve doktrinare me objektivat e politikës shtetërore dhe me dokumentet kryesore të Aleancës.

Rregullore e botimeve në PDF

 

Manuali i FA në Emergjencat Civile

Çdo vend demokratik mban përgjegjësi dhe merr masa të gjithanshme për të siguruar dhe mbrojtur mjedisin, jetën dhe pronën e qytetarëve të tij si nga kërcënimet e jashtme, ashtu edhe nga rreziqet e brendshme natyrore dhe njerëzore.

Masa të tilla, duhen parë si përbërëse të politikave kombëtare për të siguruar ruajtjen dhe zhvillimin e sigurisë së vendit, ecurinë normale dhe të qëndrueshme të komunitetit, ku të gjithë anëtarët mund të jetojnë, punojnë dhe aspirojnë për nevojat dhe interesat e jetës së tyre, në një vend të sigurt, të qëndrueshëm dhe me një mjedis të qetë social.

Manuali i FA në Emergjencat Civile (MP3-38) në PDF

 

Testi Ushtarak i Përgatitjes Fizike në Forcat e Armatosura

Rregullorja “Testi Ushtarak i Përgatitjes Fizike në Forcat e Armatosura” është përgatitur në kuadrin e rishikimit të përgatitjes së efektivave të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, me synim vendosjen e standardeve të reja për testimin fizik dhe vlerësimin korrekt të përgatitjes fizike të efektivave.

 

Rregullorja "Testi Ushtarak i Përgatitjes Fizike në FA" në PDF

 

 

Manuali i Shërbimit të Kërkim - Shpëtimit në FARSH  (Joint Search and Rescue Manual)  MP 3-3-2-1

Manuali i kërkim - shpëtimit (SAR) në FARSH (MP 3-3-2-1) siguron bazat e përgjithshme për menaxhimin, koordinimin e drejtimin e misioneve SAR, si dhe mbështetjen e misioneve të shërbimit të kërkim-shpëtimit në sinkron të plotë me kërkesat e Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil (ICAO), Organizatës Ndërkombëtare Detare (IMO), ATP - 10  (3-3-9-2) NATO STANAG, ‘Search and Rescue’, manualeve të IAMSAR, si dhe eksperiencave në të mira në vite të Forcave të Armatosura në këtë fushë.

 

Manuali i Shërbimit të Kërkim - Shpëtimit në FA (MP 3-3-2-1)

 

Manuali i Mësimeve të Nxjerra në FA

Në thelbin e tyre, Mësimet e Nxjerra janë pjesë e natyrës njerëzore dhe e historisë së njerëzimit. Ato janë pjesë e zhvillimit të tij. Ato e kanë shoqëruar njeriun gjatë gjithë ekzistencës së tij. Nuk ka fushë të veprimtarisë njerëzore që ato të mos i shtrijnë efektet e tyre. Njeriu është një qenie e ndërgjegjshme që synon përmirësimin e vetvetes dhe të veprimtarisë së tij.Çdo njeri mëson nga gabimet e bëra. Çdo njëri mëson edhe nga sukseset e veta. Po ashtu, çdo njeri mëson edhe nga gabimet dhe sukseset e të tjerëve. E njëjta gjë ndodh edhe me çdo organizatë shtetërore apo private; ato mësojnë nga gabimet dhe sukseset e tyre, por edhe nga gabimet dhe sukseset e organizatave të tjera.

Manuali i Mësimeve të Nxjerra në FA (MAFA-30)

 

Rregullore e QBO

Rregullorja “Organizimi dhe Funksionimi i Qendrës së Bashkuar Operacionale” (RrP 3-22) është përgatitur nga drejtuesit e Qendrës së Bashkuar Operacionale në bashkëpunim me Qendrën e Doktrinës në Komandën e Doktrinës dhe Stërvitjes.

Ajo përbën një akt normativ dhe vendos rregulla të qarta për organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Bashkuar Operacionale në procesin e drejtimit të veprimtarisë së përditshme e operacionale të Forcave të Armatosura.

Rregullore e QBO( RrP3-32) në PDF

 

Rregullore e Uniformave në FA

Rregullorja e Uniformës në Forcat e Armatosura (RrP-1-4.2), miratuar me Urdhrin e Ministrit të Mbrojtjes, Nr. 567, datë 27. 03. 2013, është dokument kryesor i paraqitjes së jashtme të personelit ushtarak të FARSH dhe zë vend kryesor në strukturën hierarkike të rregulloreve ushtarake.

Qëllimi i saj është unifikimi dhe standardizimi i pamjes së jashtme të ushtarakut shqiptar sipas llojit forcës, armës, shërbimit dhe veprimtarisë, duke ndikuar drejtpërsëdrejti në rritjen e cilësisë, dinjitetit të ushtarakut dhe në forcimin e rregullit dhe disiplinës.

Rregullore e Uniformave në FA (RrP1-4.2) në PDF

 

 


Media SocialeMoti